https://tinyurl.com/y7pe4jvr

Photo by Too Full For Food

Photo by Too Full For Food

Photos by Too Full for Food

Photos by Too Full for Food

"喺中環蘭桂坊附近嘅秘魯菜餐廳PICADA係香港第一間拉丁風味嘅餐廳,平日夜晚會教人跳舞添。餐廳好多吧檯,唔一定食正餐先嚟,飲杯吹水都好舒服。

Comment